loader image

Warunki umowy

UMOWA SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA „PROFIT MANAGER”

Jacek Czauderna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Magdalence przy ul. Okrężnej 5, 05 – 506 Magdalenka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425407, NIP 525-25-33-690, kapitał zakładowy 344 405 PLN w całości spłacony, reprezentowaną przez:  Jacka Czaudernę – Komplementariusza, zwaną dalej „PM”

1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie podstawowych zasad współpracy wdrożeniowej i doradczej w zakresie zyskownego i efektywnego prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach programów wdrożeniowych będących w ofercie ZM a w szczególności programu PROFIT MANAGER.pl , zwanym dalej Programem. Przedmiotem umowy jest również zdalne zarządzania lokalem, a tym samym uwolnienie właściciela od codziennej działalności operacyjnej poprzez stopniowe delegowanie zadań do osób wyznaczonych przez właściciela.

2 ZAMÓWIENIE PROGRAMU

Za dzień rozpoczęcia współpracy przyjmuje się datę zakupu pierwszej Subskrypcji.

PM zobowiązuje się do regularnych aktualizacji swojego Programu w celu zapewnienia najwyższej efektywności funkcjonowania lokalu i zyskownej działalności oraz profesjonalnej komunikacji pomiędzy zespołem operacyjnym lokalu, a właścicielem.

3 DOKUMENTY

Strony wzajemnie zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia w formie pisemnej o:

  • zmianie adresu bądź siedziby Klienta
  • zmianie statusu prawnego firmy, jej nazwy (firmy) bądź właścicieli

4 CENA SUBSKRYPCJI i CZAS TRWANIA UMOWY

Plany subskrypcyjne:

  • Plan PODSTAWOWY – 690 zł netto + 23% VAT za miesiąc
  • Plan Zaawansowany – 899 zł netto +23% VAT za miesiąc

Umowa zawarta jest na czas opłacania subskrypcji.

5 ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne PM i jej oddziałów oraz działalności PM niepodane do wiadomości publicznej.

Zakaz ujawniania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie pkt. 1, obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jak również traktować jako poufne informacje dotyczące zawarcia Umowy oraz treści jej postanowień.

Informacje poufne nie będą przez żadną ze Stron udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony. Dotyczy to w szczególności wszelkich przypadków przekazywania informacji do prasy, radia, telewizji, jak i innych środków masowego przekazu.

Jeśli w stosunku do Strony skierowana zostanie jakakolwiek decyzja administracyjna lub postanowienie sądu wzywające do ujawnienia informacji poufnych, względnie Strona zostanie wezwana do stawienia się w sądzie lub przed innym organem publicznym, w celu złożenia zeznań lub wyjaśnień w sprawach objętych poufnością, Strona taka niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą Stronę. W takim przypadku, Strona otrzymująca wezwanie będzie uprawniona do zastosowania się do treści wezwania lub decyzji, w stopniu wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które:

  • są powszechnie znane;
  • uprzednio zostały ujawnione przez Stronę, której wyłącznie dotyczą, względnie zostały Stronie przekazane z wyłączeniem obowiązku zachowania poufności;
  • zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego.

6 PRAWA AUTORSKIE

Prace wdrożeniowe i raporty powstałe przy realizacji niniejszej Umowy zwane będą w jej dalszej części „utworem”.

PM oświadcza, że jest wyłącznie uprawniona z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, PM przenosi na Klienta prawo do korzystania i rozporządzania utworem w lokalu, którego dotyczy niniejsza umowa, w szczególności:

utrwalanie utworów na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych tylko w obrębie Lokalu, chyba że odrębne umowy o współpracy pomiędzy Klientem i PM stanowią inaczej;

udostępnienie do wykorzystania i rozpowszechniania tylko wśród pracowników lokalu, którego dotyczy niniejsza umowa;

PM oświadcza, że wykonywanie przez PM postanowień niniejszej Umowy nie narusza praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku, gdyby, w związku z niniejszą Umową, na skutek działań PM zostały naruszone prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie PM, która zobowiązana będzie ponieść wszelkie koszty związane z takim naruszeniem, w tym PM zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych – roszczeń osób trzecich, fizycznych albo prawnych.

Naruszenie praw autorskich PM przez Klienta i udostępnianie materiałów, własności intelektualnej i praktyk poza Lokal/Lokale i zespół pracowników Lokalu, skutkuje karą umowną na rzecz PM w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Strony ustalają adres do korespondencji pisemnej i e-mailowej:

 PM: 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38, e-mail: biuro@profitmanager.pl ,

Umowa unieważnia wszelkie inne umowy , porozumienia , uzgodnienia i inne ustalenia w zakresie nią objętym , dokonane przez strony przed dniem jej zawarcia

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub jego część okaże się nieważne , pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych postanowień lub ich części mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia lub jego części .

W razie ewentualnych sporów mogących powstać na tle niniejszej umowy, jest wyłącznie właściwy miejscowo PM sąd powszechny.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.